ÖNKÉNTES OLDAL

 

 

Önkéntes az, aki szabad akaratából közvetlen anyagi haszonnal       nem járó tevékenységet végez anyagi ellenszolgáltatás nélkül

 

 

 

            

 

Mi az önkéntesség?   

Az önkéntesség…

.…olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek , vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.

 

Kinek lehet hasznos az önkéntes munka?

Pályakezdők és munkanélküliek is többen jelentkeztek, mert nem akartak otthon ülni, addig sem, amíg nem találnak munkahelyet maguknak. Sok nyugdíjas is jelentkezik, általában őket is a cselekvés iránti vágy motiválja. A pályakezdőknek az önkéntes munka jó befektetés is lehet, mivel tapasztalatot szerezhetnek több területen is. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a végzettségének megfelelő munkát tud végezni, de megszokja a rendszeres munkával járó kötöttségeket és megtanul csapatban dolgozni. Ráadásul a tőlünk nyugatabbra fekvő országokban, de már Lengyelországban és Szlovákiában is, előnyt jelent a cégeknél a kiválasztás során, ha valaki korábban dolgozott, vagy jelenleg is tevékenykedik önkéntesként. A multinacionális vállalatoknál már Magyarországon is hasonlóan pozitívan tekintenek az ilyesfajta tapasztalatra, elköteleződésre.

Mire jó?

Sokan hiszik, hogy az önkéntesség a középkorú, unatkozó középosztályi háziasszonyok tevékenysége. Az önkéntesség a kutatások és a nemzetközi tapasztalatok szerint azonban sokkal szélesebb korosztályokat és társadalmi rétegeket érinthet. Agyerekek szocializációja, oktatása, nevelése során például fontos cél, hogy később közösségük aktív tagjaivá legyenek. A fiatalok, pályakezdőkszempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások viselik helyettük. A fiatalok körében növekvő tartós munkanélküliség tendenciáit figyelembe véve még nagyobb a társadalmi felelősség: sokan karrierjük első állomásaként passzivitásbakényszerülnek. Különösen fontos a nők munkaerőpiacra való vissza- és bekerülésénekelősegítése. A nyugdíjas önkéntesek számára a magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés és az elszegényedés elkerülésének lehetősége jelenthet vonzást. Emellett egyre több piaci szervezet figyel fel arra, hogy szakembereinek önkéntes munkára való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak kreativitásának, munkakedvének növekedését, felfogható az alkalmazottak sokoldalúvá tételének egyik állomásaként, javítja a cég közösségen belüli reputációját, növeli a vállalaton belüli munkamorált.

 

         Számokban 

A „Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek” című, 2004 folyamán készült felmérés eredményei alapján elmondható, hogy önkéntes tevékenységek végzésébe 2004-ben a 14 éven felüli lakosság 40 %-a (mintegy 3,5 millió fő) kapcsolódott be. Az önkéntes tevékenységeket az állampolgárok családjukon és baráti kapcsolatukon kívül, magánszemélyek és intézmények javára végezték. Az önkéntesek által elvégzett munka mennyisége 10 év alatt több mint harmadával növekedett. A legtöbb önkéntes tevékenységet a lakóhelyi, települési segítségnyújtás (68 %), a hivatalos ügy elintézése (41 %), illetve a szociális, egészségügyi, művelődési területen tevékenykedő szervezetek segítése (21 %) területeken végezték. Az adatok szerint az önkéntesek legszívesebben a gyermekek számára nyújtanak támogatást (22 %). Magas a fogyatékosokat támogatók száma, illetve az idős emberek számára végzett önkéntes tevékenység (12–12 %) is. Az önkéntesek életkora egyre alacsonyabb, ma már a középiskolások is vállalnak önkéntességet, csak az idős (különösen a nagyon idős) emberek körében válik ritkává a tevékenység. A legaktívabbak a 31–40 éves korosztályba tartozók.  

Az önkéntesség mindenképpen sokszínű tevékenység, amelyet éppen színessége okán nehéz kategóriákba sorolni. Két csoport azonban mégis elkülöníthető egymástól: az új típusú önkéntesség elsősorban tudás megszerzésére, a szabadidő hasznos eltöltésére, az önismeret fejlesztésére szolgáló tevékenység, míg a régi típusba azokat a tevékenységeket soroljuk, amelyek a hagyományos polgári értékekhez, szolidaritáshoz, családi indíttatáshoz, esetleg vallásos háttérhez köthetők.

Nemzetközi kutatások adatai szerint a fiatalok tudásszerzésre törekvő önkéntessége növekszik, míg a hagyományos önkéntesek száma csökken.

A KSH felméréséből** tudni lehet, hogy az önkéntesek által nyújtott munkának a bevételnövelő aránya a kisebb méretű szervezeteknél a legnagyobb. Az ágazatok között az alábbiakban dolgozó szervezetek foglalkoztatták a legtöbb önkéntest: szabadidő, hobbi (18,5%), sport (12%), szociális ellátás (10,6%), kultúra (10,4), közbiztonságvédelme (8,5%).

Érdemes megjegyezni, hogy érezhető elmozdulás van az önkénteskedésre való hajlandóság terén. Ezt támasztják alá a fogadószervezettől kapott visszajelzések és nem utolsó sorban a www.önkéntes.hu honlapon működtetetett önkéntes közvetítő adatbázis látogatottsági adatai.

Jogi háttér

A törvénynek (2005. évi LXXXVIII. Törvény a Közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt)) köszönhetően megkerülhetetlen témává vált az önkéntesség. A törvény a mellett, hogy jogi értelemben vett státuszt adott az önkénteseknek, számos anomáliát megszüntetett (pl. az önkénteseknek nyújtott költségtérítés adó és járulékmentessége) és általa széles körben vált ismertté és elfogadottá az önkéntes tevékenység haszna a társadalom és az egyének szintjén.

Miért fontos az Önkéntes Tevékenység?

Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze. Hozzájárul egy összetartó társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével.

Az önkéntes tevékenység egy lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetiségű, vallású, társadalmi-gazdasági hatterű és korú ember hozzájárulhasson a pozitív változáshoz.

Az önkéntesek hozzájárulnak az EU politikák, mint például a társadalmi beilleszkedési politika vagy a fejlesztési támogatás, megvalósításához.

Az önkéntes tevékenység hathatos eszköze lehet az aktív és felelősségteljes európai állampolgárság megteremtésének, ami az európai ideák és értékek – mint a demokrácia, szolidaritás és részvétel – központi eleme.

A megosztott társadalmak kibékítésének és kapcsolatuk helyreállításának forrása.

Az önkéntes tevékenységnek köszönhetően az emberek gyakorlatot szereznek a vezetés, kommunikáció és szervezés területén, kiszélesítik ismeretségi körüket, és gyakran ennek köszönhetően jutnak később fizetett munkahelyhez. Az önkéntes munka informális és non-formális tanulási lehetőséget nyújt és ezért az Európai Unió által hirdetett életen át tartó tanulás fontos eszköze.

 

Az önkéntes tevékenység GDP-hez való hozzájárulása a gazdasági érteket és a gazdasági tevékenység egészéből való részesedését tekintve igen jelentős, ezért fontos, hogy megjelenjen a nemzeti statisztikai hivatalok által publikált kimutatásokban.

Az önkéntes tevékenység valamint az üzleti világ, a közhivatalok és az önkéntes központok között létrejövő innovatív partnerség egyik módja a vállalatok társadalmi felelősség vállalásának kialakításának.

Az önkéntesség fontos szerepet játszik a társadalmi kérdésekre adott válaszok megtalálásában. Az önkéntesek hozzájárulnak a szolgáltatások mennyiségi és minőségi javulásához, és további szolgáltatásokat és ezen az úton továbbhaladva új munkalehetőségeket hoznak létre.

Az önkéntes akciók ezért fontos alkotóelemei az Európai Unió azon stratégiai céljának, hogy a „…világ legversenyképesebb, legdinamikusabb, tudásalapú gazdasága legyen…” , ahogyan ezt 2000 márciusában az Európai Unió Tanácsának Lisszaboni ülésen a tagállamok elhatároztak.

Mennyire aktívak a magyar önkéntesek?

Önkéntesség Európában

A lakosság több mint 40 százaléka végez önkéntes tevékenységet ezekben az országokban: Ausztria, Nagy-Britannia, Hollandia
A lakosság kevesebb mint 10 százaléka végez önkéntes munkát ezekben az országokban: Lettország, Bulgária, Görögország, Olaszország

A legaktívabb a 35-55 éves korosztály.

A legnépszerűbb tevékenységek jellege:

1. Sport, szabadidős tevékenységek (32 százalék)
2. Oktatás, művészet, zene (22 százalék)
3. Segélyszervezetek (17 százalék)
4. Egyházaknál végzett tevékenységek (16 százalék)

Forrás: Euractiv

 

Önkéntesség Magyarországon

A 14 év feletti népesség 40 százaléka (3,5 millió fő)

A legnépszerűbb tevékenységek jellege:

1. Egyházaknál végzett tevékenység (40 százalék)
2. Sport (nincs adat)
3. Kultúra (nincs adat)
4. Egészségügy (nincs adat)
5. Szociális és oktatási terület (nincs adat)
6. Környezet- és állatvédelem (16 százalék)

Forrás: Védegylet

 

50 órás önkéntes munka vár a diákokra

A mostani 9. osztályos középiskolásoknak a köznevelési törvény szerint az érettségi vizsga előfeltételeként 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. Az idősek látogatásától az irodai munkáig sokféle feladat közül választhatnak.

A köznevelési törvény szerint a 2016-ban érettségiző diákoknak már kötelező lesz 50 óra közösségi szolgálatot igazolniuk. A jogszabály azt javasolja, hogy a diákok 9. és 11. osztály között teljesítsék ezt a kötelességüket. Bár valamennyire lehet ezt tömbösíteni, a cél a folyamatosság, vagyis az, hogy heti 1-2 óra elfoglaltságot jelentsen a tanulóknak.

 

 

Az idén érettségizett  Eszter és nővére április óta tagjai egy önkéntességi programnak. Bár mindketten főleg az állatvédelem iránt érdeklődnek, szívesen dolgoznának akár idősek otthonában vagy egy kórházi gyerekosztályon is. “Jó ötlet a közösségi szolgálat bevezetése” – mondja Eszter, mert szerinte a fiatalok túl immunissá váltak a problémákra, és “facebookozás helyett végre csinálnának valami hasznosat”. Az önkéntesség lényege szerinte az, hogy segíthet olyanokon, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak. Emiatt választotta az állatvédelmet, mivel az állatok nem tudnak önmaguknak segíteni.

 

 

Huszonkilenc első évfolyamos diákkal vágtak bele a  megvalósításba, céljuk az otthonokban élő idős emberek segítése volt. A diákok feladatai közé főleg a felolvasás, a beszélgetés, a bevásárlás és egyéb ügyintézés tartozott, és az eredeti elképzelés szerint egy gyerek egy pártfogolttal foglalkozott volna. Később azonban a szobatársak is hozzájuk csapódtak, és van olyan diákunk, aki még a nyári szünetben is visszajár az idősekhez. A gyerekek  azt mondták, hogy nagyon szerették ezt csinálni. Hasznosnak érezték magukat, és ráébredtek, hogy kis dolgok mekkora segítséget jelentenek másoknak. Egyikük úgy fogalmazott, hogy többet kapott, mint amennyit ő adott.